Archive Pages Design$type=blogging$count=7

Bio-BiblioФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

CURRICULUM VITAE

ОСНОВНИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ


Име и презиме
Јелена Арсенијевић Митрић
Година и место рођења
1983, Крагујевац
Наставно-научно звање; научно звање
Доцент; доктор филолошких наука
е-mail / web site

Телефон
069 629 417
  Универзитет,
   факултет,
Универзитет у Крагујевцу,
Филолошко-уметнички факултет,
Одсек за филологију,
Катедра за српску књижевност

  Образовно-научно поље
Друштвено-хуманистичке науке
Филолошке науке

Научна област,
ужа научна област, специјалност
Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевностСтрани језици
енглески језик
француски језик


АКАДЕМСКИ ПОДАЦИ

 

Основне студије

Година
2008.
Место
Београд
Институција
Филолошки факултет

Докторске студије

Година
Место
Институција
Наслов дисертације

Област

2014.
Крагујевац
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Дисертацију под насловом „Дискурс о (пост)колонијализму у делима Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа“ одбранила је 28. 10. 2014. године (ментор: проф. др Љиљана Богоева Седлар, чланови комисије: проф. др Лена Петровић, проф. др Драган Бошковић, доц. др Душан Живковић).


Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност


ПРОФЕСИОНАЛНИ
                               РАД

      Кретање у служби
2015. Филолошко-уметнички факултет (доцент за ужу научну област Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност)
2012. Филолошко-уметнички факултет (асистент за ужу научну област Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност
2009. Филолошко-уметнички факултет (асистент за ужу научну област Теоријске књижевне дисциплине и општа књижевност и ужу научну област Културне антропологије)
                                      
    Предмети из  којих
           изводи наставу

Основне студије
Општа књижевност од антике до средњег века
Општа књижевност од ренесансе до романтизма
Општа књижевност: реализам и модерна књижевност
Увод у компаратистику
Архетипски модуси у књижевности
Мастер студије
Теоријско-критички односи симбола, митова и књижевних родова
Савремене књижевне теорије
Докторске студије
Компаративно проучавање књижевности и културе

Међународно искуство


ДРУШТВЕНА АКТИВНОСТ И РУКОВОЂЕЊЕ
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

Монографије, поглавља у монографијама

2015. Учешће у Е+ програму мобилности наставног особља (предавања на Универзитету Силесија, Катовице, Пољска, 15‒21. мај)


2011. године учесница у раду семинара за стручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности основних и средњих школа: Савремене лингвистичке и књижевнотеоријске методе у настави српског језика и књижевности (29. април–01. мај, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу)

2013. Оснивање и координација блога за промоцију књижевности АРКАДИЈА (http://arkadijski.blogspot.rs/)


Монографија

TERRA AMATA VS. TERRA NULLIUS: Дискурс о (пост)колонијализму у делима Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа, ФИЛУМ, Крагујевац, 2016.Поглавља у монографијама

„О варварима у доба (пост)колонијализма“, у: Драган Бошковић и Маја Анђелковић (уред.), Друштвене кризе и (српска) књижевност и култура, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011. 93-123. УДК 325:929 Сезер Е. 821.111(94).09 Ле Клезио, ISBN 978-86-85991-34-9

О (не)могућности утопије на простору Латинске Америке: Уранија и Мексички сан Ж. М. Г. ле Клезиоа, у: Милош Ковачевић и Драган Бошковић (уред.), Савремено друштво и криза проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2012. 355-389 УДК 821.133.1.09 Ле Клезио Ж. М. Г. 821.134.2(899).09 Галеано Е.

„Еволуција мисли Романа Јакобсона од руског фомализма до структурализма“, у: Драган Бошковић (уред.), Ускрснуће књижевности: 100 година Руског формализма, Крагујевац, Филолошко–уметнички факултет, 2014. 245-257. УДК 81-116: 929 Jakobson R. / 82.02 FORMALIZAM / ISBN 978-86-85991-69-1
Радови у часописима и зборницима са научних скупова„Два олимпска портрета“, Наслеђе, год. I бр. 1, Крагујевац, 2004. 121-125. ISSN 1820-1768

Љубавна песма Џ. Алфреда Пруфрока и Портрет једне даме: облици дисонанце у Т. С. Елиотовој раној поезији“, у Савремена проучавања језика и књижевности, Књига 2, Зборник радова са I научног скупа младих филолога Србије одржаног 14. фебруара 2009. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2010. 233-243. ISBN 978-86-85991-17-2

„Између антрополошког песимизма и оптимизма у драмама На отвореном друму Стива Тешића и Блуз за месију Артура Милера“, Наслеђе, год. 7, бр. 15/1, Крагујевац, 2010. 81-96. УДК 821.111(73).09-2 Тешић С. 821.111(73).09-2 Милер А. ISSN 1820-1768

„Култура доминације и покушај отпора: Случај Б. Вонгара“, у: Александар Петровић (уред.), Антропологија истине: други живот и opus primum Б. Вонгара, Филолошко-уметнички факултет: Центар за научна истраживања САНУ, Крагујевац, 2011. 93-111. ISBN 978-86-85991-29-5

„Писма са маргине Изабеле Еберхарт“, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, (29-30. X, 2010) књ. 2, Жене: род, идентитет, књижевност, [одговорни уредник Драган Бошковић], 2011. 663-673. УДК 821.133.1(494).09 Еберхарт И. ISBN 978-86-85991-36-3 (ФФ;)

„Трубадурска еротологија у поезији Дантеа и Петрарке“, Липар, година XIII, број 47, 2012. 49-72. УДК 821.131.1-14.09 Данте А. 821.131.1-14.09 Петрарка Ф. ISSN 1450-8338

„Т. С. Елиот: песник у огледалу критичара“, Узданица, год. 9, бр. 1, Јагодина, 2012. 205-226 ISSN 1451-673X / COBISS.SR-ID 192082444

„Књижевност и активизам Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа“, у: Љиљана Богоева Седлар и Јелена Арсенијевић Митрић (уред.), Липар, година XIII, број 49, свеска 2 (Књижевност и активизам), Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2012. 161-212. ISSN 1450-8338, 821.111 (94)-3.09 Вонгар Б. 821.133.1-3.09 Ле Клезио Ж. М. Г


„Путовање као потрага за идентитетом у романима Ж. М. Г. ле Клезиоа и Б. Вонгара: Пустиња и Валг“, Етноантрополошки проблеми, год. 9. св. 2, Београд, 2014. 483-511, УДК 821.133.1.09.-31 CLÉZIO J. M. G. LE 821. 111 (94).09-31 VONGAR B. ISSN 0353-1589 (штампано издање), ISSN 2334-8801 (онлајн издање)

„Срби као варвари у дискурсу појединих теоретичара постколонијализма“, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са IX међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (24-25. X 2014) књ. 2, Рат и књижевност, [одговорни уредник Драган Бошковић], 2015. 401-425, УДК 82.0:325.3; 94(497.11):327.2 ISBN 978-86-85991-81-3

„Превазилажење модела бинарних опозиција у песништву Вилијама Блејка“, Узданица, децембар, год. XII, бр. 2, Јагодина, 2015. 27-43. УДК 821.111.09.-1 Блејк В. ISSN 1451-673X.

„Емигрантски дискурс Б. Вонгара“, Лицеум, год. XXII, број 16. Крагујевац, 2016. 189-209 УДК 821.111(94)-3.09 Wongar B. ISSN 1451-1444

„Дионизијски ритам Морисонове поезије“, Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са X међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (23-25. X 2015) књ. 2, ROCK `N` ROLL, [одговорни уредник Драган Бошковић], 2016. 263-276. УДК 821.111(73)-1.09 Morrison J. ISBN 978-86-85991-95-0
„Дијалектика постколонијализма“, Липар, год. XVII, број 60, 41-61, 2016, УДК 325.3(4)(082.24)

Прикази:

„Љубав значи да нешто расте“ (Јагода Никачевић: Познајемо ли се Малиновски, ауторско издање, 2014), Бокатин Дијак, год. V, број 8,  Центар за културу и информисање Лопаре, 2016. 149-155. УДК 821.163.41.09.(048.83) DOI 10.7251/BDJK1608149M
УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА И КОНГРЕСИМА
УЧЕШЋЕ У НАУЧНИМ ПРОЈЕКТИМА


ЈАВНА ПРЕДАВАЊА


Љубавна песма Џ. Алфреда Пруфрока и Портрет једне даме: основни мотиви у Т. С. Елиотовој раној поезији“, усмено излагање на I научном скупу младих филолога Србије, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 14. 02. 2009.
„Between anthropological optimism and pessimism in Steve Tesich’s drama: On the open road and Arthur Miller’s Resurrection blues“, усмено излагање на међународном научном скупу Language, Literature, and Cultural Policies − From Evoulution to Involution,  Department of British and American Studies of the University of Craiova, Romania and English Department of the Ruhr University Bochum, Germany, Craiova, Romania, October 2-4, 2009.
„Писма са маргине Изабеле Еберхарт“, међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац 29-30. 10. 2010.
„Сан о рају у романима Рај на другом ћошку Марија В. Љосе и Изгубљени рај Сејса Нотебома“, међународни научни скуп, Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 28-29. 10. 2011.

„Срби као варвари Европе у дискурсу појединих теоретичара постколонијализма“, међународни научни скуп, Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 24-25. 10. 2014.
„Дионизијски ритам Морисонове поезије“, међународни научни скуп, Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 23-25. 10. 2015.
учешће на округлом столу Canis lupus између обредне маске и књижевне животиње, у оквиру пројекта који суфинансирају Министарство културе и информисања Републике Србије и ФИЛУМ, Библиотека ФИЛУМ-а, 13. 12. 2015.

„О парадоксима неоколонијалног мултикултурализма и сусрету са другим културама у делима Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа: Дингово легло и Рага“, међународни научни скуп, Тринадесети международни славистични четения 21-23. април 2016
Софийски университет "Св. Климент Охридски", София,  България.

„Седам дана ћутања у Књизи о Јову“, међународни научни скуп, Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 28-29. 10. 2016.

2009. Пројекат Антропологија истине − два живота и велико дело Б. Вонгара, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу. (руководилац пројекта проф. др Александар Петровић)

2011-2016 Пројекат 178018 Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. (руководилац пројекта проф. др Драган Бошковић)

2015. Пројекат Усмено, обредно, књижевно (прва фаза: Canis lupus између обредне маске и књижевне животиње), Министарство културе и информисања и Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу. (руководилац пројекта проф. др Маја Анђелковић)
„Култура доминације и покушај отпора − Случај Б. Вонгара“, у Народној библиотеци „Вук Караџић“, у Крагујевцу, 17. 12. 2009.

„Kњижевни портрет: Б. Вонгар/Сретен Божић“, у Центру за предавачку делатност Коларчеве задужбине, у Београду, 03. 03. 2011.

Поетика епова и њихово тумачење у настави књижевности“, Семинар за стручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности основних и средњих школа: Савремене лингвистичке и књижевнотеоријске методе у настави српског језика и књижевности, 29. 04. 2011.

„Театар апсурда у настави књижевности: Бекет и Јонеско“, Семинар за стручно усавршавање наставника и професора српског језика и књижевности основних и средњих школа: Савремене лингвистичке и књижевнотеоријске методе у настави српског језика и књижевности, 30., 04. 2011.

„Руско-српске литерарне везе у XX веку“, беседа приликом обележавања Дана словенске писмености, Галерија Универзитеске библиотеке у Крагујевцу, 23. 05. 2012.

„Наслеђе трубадура у поезији Дантеа и Петрарке, (приступно предавање), Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 18. 02. 2015.

„Дискурс о (пост)колонијализму у делима Б. Вонгара и Ж. М. Г. ле Клезиоа“, Институт за књижевност и уметност, Београд, 01. 04. 2015.

„Фугура динга (canis lupus dingo) у прози Б. Вонгара“, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 19. 09. 2015.
„Љубав значи да нешто расте“, беседа на промоцоији књиге Познајемо ли се Малиновски? Јагоде Никачевић, Римска дворана Библиотеке града Београда, 4. 12. 2015.
„Како се колонизује будућност: Украдене генерације у делу И. Андрића, Б. Вонгара и Ж .М. Г. ле Клезиоа“, Филолошки факултет Универзитета Силесија, Катовице, Пољска, 20. 05. 2016.


 УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА

Докторске дисертације
Мастер радови


Члан комисије при одбрани докторске дисертације
2016.
- Светлана Рајичић Перић, „Поетика игре у српској књижевности XX века (Љ. Мицић, М. Тодоровић, С. Богдановић, М. Павић)“Ментор
2016.
- Данијела Цветановић, „Легенда о Великом инквизитору као идејно тежиште романа Браћа Карамазови“,
- Бранка Миладиновић,  „Напоредност главних женских ликова у романима Госпођа Бовари и Ана Карењина“,
- Бојана Секулић, „Процес индивидуације у роману Дервиш и смрт Меше Селимовића“,
- Драгана Стојановић, „Напоредност главних женских ликова у романима Госпођа Бовари и Сеоска учитељица
-Каћа Мрашић, „Женски ликови у Хомеровој Одисеји


Члан комисије при одбрани мастер радова:
2015.
- Јелена Весковић „Ратник између светог и профаног у старој српској књижевности“,
- Јована Сташевић „Фантастика у апокрифној књижевности“,
- Никола Стојковић „Представе смрти владара у старој српској књижевности“,
- Зоран Обрадовић „Реалистично и фантастично у драмама Марина Држића и Мавра Ветрановића“

2016.
- Јелена Тодоровић. „Конфигурација ликова у Роману о Александру Великом“,
- Милица Минић, „Критика друштва у Клаустрофобичној комедији и Професионалцу Душана Ковачевића“


УРЕЂИВАЊЕ ЧАСОПИСА


2010. Уређивање тематског зборника (коуредница), B. Wongar  дух снова, Кораци, год. XLIV, св. 9 – 10, Крагујевац 2010. UDK 82 (05) / ISSN 0434 – 3556

2011. Уређивање темата о Ролану Барту (коуредница), Кораци, година XLV, св. 9-12, Крагујевац, 2011. UDK 82 (05) / ISSN 0434-3556

2012. Уређивање темата о Семјуелу Бекету (коуредница), Кораци, година XLVI, св. 1-3, Крагујевац, 2012. UDK 82 (05) / ISSN 0434-3556

2012. Уређивање темата о Бертолту Брехту (коуредница), Кораци, година XLVI, свеска 4-6, Крагујевац, 2012. UDK 82 (05) / ISSN 0454-3556

2012. Уређивање тематског зборника (коуредница), Књижевност и активизам,  Липар, година XIII, број 49, свеска 2, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2012. ISSN 1450-8338

Од 2012. године члан Уредништва научног часописа Липар (Уредница за културу) ISSN 1450-8338 = Липар (Крагујевац)

Од 2015. године оперативна уредница научног часописа Липар

2016. Уређивање тематског зборника (коуредница), Латинска Америка: књижевност, култура, политика,  Липар, год. XVII, број 59, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2016. ISSN 1450-8338

ЧЛАНСТВО У НАУЧНИМ/ СТРУЧНИМ ТЕЛИМА,  ОДБОРИМА И УДРУЖЕЊИМА


ПРЕВОДИОд 2015. чланица Великог већа Одсека за филологију
Од 2016. чланица Наставно-научног већа Филолошко-уметничког факултета
Од 2015. чланица међународне асоцијације Postcolonial Studies Association (PSA)
Од 2015. чланица међународне асоцијације Survival, the global movement for tribal peoples’ rights
Од 2016. чланица међународне асоцијације European Network for Comparative Literary Studies

2010. Линда Билчић и Б. Вонгар, „Тотем и руда“, Кораци, год. 44, св. 9-10, 131-152., Крагујевац, 2010. УДК 82 / ISSN 0454 – 3556
2012. Алис Вокер, Демократско женство, Липар (темат Књижевност и активизам,  година XIII, број 49, свеска 2, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2012. 241-245.  ISSN 1450-8338, УДК 821.111(73)-14
2016. Франц Фанон, „Презрени на свету: (закључно поглавље)“, Липар (темат Латинска Америка: књижевност, култура, политика), год. XVII, број 59, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2016. 373-376. УДК 325.3(4) ISSN 1450-8338
2016. Едуардо Галено, „Исповест бомби“, Липар (темат Латинска Америка: књижевност, култура, политика), год. XVII, број 59, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац 2016. 377-379. УДК 821.134.2(899)-92, ISSN 1450-8338

ИНТЕРВЈУИ


„Пишчев пут је маратонски пут“ (интервју са Б. Вонгаром), Кораци, ISSN 0454 – 3556, год. 44, св. 9-10, 2010. 205-217., УДК 82
„Гласник из света духова“ (интервју са Б. Вонгаром), Геополитика, број: 37, јануар 2011. 64-69.КЊИЖЕВНО-УМЕТНИЧКА ДЕЛАТННОСТ
Ауторка је збирке песама Људи од земље, Српска књига, Рума, 2004. ISBN 86-7564-264-4 и коауторка књиге Аутопортрети, Центар за стваралаштво младих, Београд, 2006. ISBN 86-83257-37-1


COMMENTS

Name

Adam Zagajevski,1,Adam Zagajewski,1,Adonis,1,Aimé Césaire,1,Alber Kami,2,Albert Camus,2,Aldous Huxley,1,Aleksandar Blok,1,Andrej Tarkovski,2,Antonio Tabucchi,1,Antonio Tabuki,1,Apokalipsa,1,Arthur Rimbaud,1,Artur Rembo,1,Augusto Boal,1,B. Wongar,3,Bela Hamvaš,1,Béla Hamvas,1,Bertolt Brecht,1,Bertolt Breht,1,Bjung-Čul Han,1,Blaise Cendrars,1,Blez Sandrar,1,Bogomil Đuzel,1,Boris Pasternak,1,Bulat Okudžava,1,Byung-Chul Han,1,Candide,1,Charles Pierre Baudelaire,1,Derek Volkot,1,Derek Walcott,2,Đovani Paskoli,1,Dušan Pajin,1,Dž.M. Kuci,1,Džim Morison,1,Džon Pildžer,1,Džon Zerzan,2,Eduardo Galeano,2,Edvard Said,1,Edward Said,1,Eme Sezer,1,Esej,22,Essay,13,F. M. Dostojevski,1,Fabio Pusterla,1,Fernando Pesoa,1,Fernando Pessoa,1,Filozofija,1,Fo,1,Foe,1,Franc Kafka,1,Franz Kafka,1,Fridrih Helderlin,1,G,1,Gabriel José García Márquez,1,Gabrijel Garsija Markes,1,Giannis Ritsos,1,Gistav Flober,1,Govor,2,Gustave Flaubert,1,Homer,1,Horhe Luis Borhes,2,identitet,1,Idila,1,Interview,1,Intervju,4,Isabelle Eberhardt,2,Ivan V. Lalić,1,Izabela Eberhart,2,J. M. Coetzee,1,Jani Rico,1,Jean-Marie Gustave Le Clézio,5,Jelena Arsenijević Mitrić,4,Jim Morrison,1,Johann Christian Friedrich Hölderlin,1,John Berger,1,John Pilger,1,John Zerzan,3,Jorge Luis Borges,2,Jovan Dučić,1,Jovan Hristić,2,Julian Barns,1,Knjiga Bekstava,2,kriza,1,Latinska Amerika,1,Magreb,1,Mahmud Darwish,2,Mahmud Derviš,2,Meksiko,1,Mihail Epštejn,1,Milica Đokić Nikolić,1,Miodrag Pavlović,1,Mirča Elijade,1,Mircea Eliade,1,Naučni rad,4,neokolonijalizam,1,Nomadi,1,Novel,1,O smijehu,1,Okeansko osećanje,1,Orijentalizam,1,Oto Fenjveši,1,Paul Muldoon,1,Pet teškoća u pisanju istine,1,Pisma,1,Poema,1,Poetry,18,Poezija,28,Pol Maldun,1,Polu Demeniju,1,postkolonijalizam,1,Proza,7,Radomir D. Mitrić,2,Razmišljanja o egzilu,1,Reflections on Exile,1,religija,1,Rober Marto,1,Robert Graves,1,Robert Grejvz,1,Saint-John Perse,1,Sapfo,1,Šarl Bodler,1,Saša Skalušević Skala,1,Seamus Heaney,1,Sekst Propercije,1,Sen-Džon Pers,1,Sextus Propertius,1,Short Story,2,Silvia Federici,1,Silvija Federiči,1,Silvija Plat,1,Sreten Božić,1,Svetlana-Velmar Janković,1,Sylvia Plath,1,The Right to Dream,1,Tomica Bajsić,1,Uranija,2,Ursula Le Guin,1,Ursula Legvin,1,utopija,1,Video,2,Voltaire,1,W. H. Auden,1,Walter Benjamin,1,Ž. M. G. le Klezio,2,Žan-Mari Gistav le Klezio,3,Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок,1,Б. Вонгар,1,Богомил Ђузел,1,Бори́с Леони́дович Пастерна́к,1,Булат Окуджава,1,Василиса Прекрасна,1,Едуардо Галеано,1,Јован Дучић,1,Јован Христић,1,Милош Црњански,1,Миодраг Павловић,1,Михаи́л Нау́мович Эпште́йн,1,Поезија,6,руска народна бајка,1,Светлана Велмар-Јанковић,1,Џи,1,Џон Берџер,1,
ltr
static_page
Arkadija : Bio-Biblio
Bio-Biblio
Arkadija
http://arkadijski.blogspot.com/p/biobiblio-jelena-arsenijevic-1983.html
http://arkadijski.blogspot.com/
http://arkadijski.blogspot.com/
http://arkadijski.blogspot.com/p/biobiblio-jelena-arsenijevic-1983.html
true
7582228164159412509
UTF-8
Svi članci su učitani Nije pronađen nijedan članak VIDI SVE Pročitaj više Odgovori Prekini odgovor Obriši By Naslovna STRANICE ČLANCI Vidi sve PREPORUČENI ČLANCI OZNAKA ARHIVA PRETRAGA SVI ČLANCI Nije pronađen nijedan članak koji odgovara vašem upitu Vrati se nazad Nedelja Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Ned Pon Uto Sre Čet Pet Sub Januar Februar Mart April Maj Juni Juli Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec upravo sada 1 minut ranije $$1$$ minuta ranije 1 sat ranije $$1$$ sati ranije Juče $$1$$ dana ranije $$1$$ sedmica ranije više od 5 sedmica ranije Pratioci Prati Ovaj sadržaj je premium Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy